ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Yuliana A. Novikova

Yuliana A. Novikova

Yuliana A. Novikova

ORCID ID: 0000-0002-6080-2385

E-mail: juliana.novikova@bk.ru

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Аспирант кафедры психологии труда и инженерной психологии факультета психологии

Publications

Psychological predictors of procrastination among psychology students
National Psychological Journal p. 91–101 2022. , 4.
Dmitry M. Boyarinov Gubaidulina Lyudmila M. Yuliana A. Novikova Kachina, Anastasiya A. Barabanshchikova, V.V.
read more