ISSN 2079-6617 (Print)
ISSN 2309-9828 (Online)
Razvalyaeva, Anna U.

Razvalyaeva, Anna U.

Razvalyaeva, Anna U.

E-mail: annraz@rambler.ru

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Post graduate student at Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia

Publications

Relationship between the framing effect and individual differences in medical students
National Psychological Journal p. 17-29 2017. , 4.
Kornilova Tatiana V. Pavlova, Elizaveta M. Krasavtseva, Yuliya V. Razvalyaeva, Anna U.
read more