ISSN 2079-6617
eISSN 2309-9828
Pavlova, Elizaveta M.

Pavlova, Elizaveta M.

Affiliation: Lomonosov Moscow State University

Post-graduate student at Psychology faculty, Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia

Publications

Relationship between the framing effect and individual differences in medical students
National Psychological Journal p. 17-29 2017. , 4.
Kornilova, T. V. Pavlova, Elizaveta M. Krasavtseva, Yuliya V. Razvalyaeva, Anna U.
read more